­

حل مسئله خلاقانه = تبديل تهديدها به فرصت

 حل مسئله خلاقانه = کارآفرینی = تبديل تهديدها به فرصت
حل مسئله خلاقانه تا به حال فكر كرديد اگر مي توانستيم مشكلات و مسائل خود را به فرصت تبديل كنيم چه ميشد ؟

نمونه هايي زيادي در دنيا وجود دارد كه نشان مي دهد درك يك مشكل و ارائه حل مسئله خلاقانه  براي آن توانسته منجر به

4 نظر