­

آموزش فروش

حاضريد چقدر پول بدهيد تا از يك ساختمان مرتفع به پايين بپرید؟

آموزش فروش درست خوانديد ، تعجب نكنيد.بسياري از افراد حاضرند پول بدهند و ساعتها در صف انتظار بنشينند تا از يك ارتفاع به پايين سقوط كنند و هزينه آن را پرداخت كنند.خيليها براي كسب تجربه و يا هيجان بيشتر حاضرند پولهاي زيادي خرج كنند.

تا

1 نظر