­

خلاقيت در ارتباطات خانوادگي و زناشويي (راهكاري موثر كه با افزايش خلاقيت باعث افزايش رضايتمندي از روابط خانوادگي و زندگي خواهد شد )

خلاقيت در ارتباطات خانوادگي و زناشويي
خلاقيت در ارتباطات آيا ارتباطي بين خلاقيت و روابط خانوادگي وجود دارد

وقتي صحبت از خلاقيت و نوآوري مي كنيم شايد برخي تصور كنند كه خلاقيت فقط در مورد مسايل كاري و يا هنري  و اقتصادي بيشتر مطرح مي شود

اما در ميان انبوه تعاريفي كه از خلاقيت شده  يك

5 نظر