­

تکنیک خلاقیت اسکمپر scamper

تکنیک خلاقیت اسکمپر scamper چيست و اگر با آن آشنا باشيم چه كمكي به ما خواهد شد .
تکنیک خلاقیت اسکمپر scamper براي هر كسي در زندگي مواقعي پيش آمده كه با يك مسئله اي روبرو شده و از مواجه با آن بدليل پيدا نكردن راه حل اجتناب كرده .

خوبی تکنیک اسکمپر کاربردی بودن و امکان

2 نظر